I. Postanowienia ogólne

 1.       Niniejszy regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sklep Muzyczny \"AMADEUSZ\" Leszek Margraf, NIP: 7341037858  REGON 490562675 z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 51 (dalej jako „Sklep”), adres e-mail: sklep@amadeusz.info, tel. 18 444 35 60, prowadzący sklep internetowy pod adresem http://www.amadeusz.info, a użytkownikami sklepu internetowego (dalej jako „Klienci”), składającymi zamówienia na Towary, których opis jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2.       Klientem może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3.       Opis towarów ze wskazaniem ceny, zamieszczony na stronie internetowej przez Sklep, nie stanowi oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy.

II. Zamówienia

 1.       Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2.       W celu składania zamówień Klient dokonuje rejestracji na stronie internetowej sklepu tworząc indywidualne konto („konto klienta”). Klient ma również możliwość złożenia zamówienia poprzez opcję \"Szybkie zakupy\" po podaniu danych kontaktowych i adresu dostawy bez konieczności rejestracji.
 3.       Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez zalogowanie się na konto klienta, przeniesienia towaru do koszyka zakupów, potwierdzenia adresu do wysyłki, akceptację postanowień niniejszego regulaminu „warunki i zasady”, wybór rodzaju przesyłki, wyboru sposobu płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.
  Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia na przycisk interfejsu: „Złóż zamówienie”.
 1.       Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży przedmiotowego towaru za cenę podaną w opisie towaru oraz na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2.       Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola zgłoszenia rejestracyjnego oraz koszyka zakupów prawidłowo, tj. uzupełniając wszystkie wymagane rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 3.       Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta (dalej „potwierdzenie”) na adres e-mail wskazany w koncie klienta.
 4.       Klient jest związany zamówieniem przez okres 10 dni kalendarzowych, przy czym czas związania ofertą liczony jest:
  a) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30  a godz. 15.30 ofertę Klienta uważa się za złożona w tym samym dniu,
  b) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
 1.       Za dzień roboczy uważa się wszystkie dni z wyjątkiem sobót, niedzieli i świąt.

III. Zawarcie umowy

 1.       Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia.
 2.       Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w koncie Klienta.
 3.       Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku gdy:
  - wymagane dane w koncie klienta i koszyku nie zostały wypełnione w sposób prawidłowy
  - dane teleadresowe są nieprawdziwe
  - wiarygodność zamówienia wzbudza uzasadnione wątpliwości
  - nastąpiły zmiany cen towarów oferowanych przez producenta lub importera
  - towar nie jest dostępny w magazynie
 1.       Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 2.       Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia w następujących przypadkach:
  a) wymagane dane w koncie klienta i koszyku nie został prawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli nie podano prawidłowego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail;
  b) wykonanie umowy stało się niemożliwe, w szczególności na skutek zmiany cen towarów oferowanych przez producenta lub importera, wycofania towaru z oferty producenta lub importera lub niedostępności towarów w magazynie;
  c) Klient nie dokonał pełnej płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia (dotyczy wyłącznie wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym)
 1.       W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci w terminie 7 dni roboczych wszelkie należności jakie otrzymał od Klienta tytułem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy towaru.

IV. Realizacja zamówień

 1.       Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.
 2.       Czas przygotowania przesyłki wynosi 2 dni robocze. W razie niedostępności towaru w magazynie Klient zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu  przygotowania przesyłki poprzez odpowiednią informację widoczną w koszyku zakupów przed złożeniem zamówienia.
 3.       Rozpoczęcie biegu terminu czasu przygotowania przesyłki jest uzależnione od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem bankowym - bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu wpływu na konto Sklepu należności wraz z kosztami przesyłki,
  b) w przypadku płatności za pobraniem - bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
 1.       Rozpoczęcie biegu terminu dostawy rozpoczyna się wraz z wysłaniem towaru.
 2.       Dostawa towaru odbywa się za pomocą firmy kurierskiej UPS
 3.       Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i miejsca dostawy (w kraju lub za granicą) i zostanie każdorazowo podany w koszyku zakupów przez złożeniem zamówienia.
 4.       Koszt dostawy towaru ponosi Klient lub Sklep według tabeli kosztów wysyłki.
 5.       Koszt dostawy jest wskazany każdorazowo w koszyku zakupów.
 6.       Do każdej przesyłki Sklep dołącza paragon lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient  powinien dokładnie sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera oraz niezwłocznie poinformować Sklep.

V. Cena i płatności

 1.       Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 3.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4.       Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta:
  a) przelewem na konto bankowe przed wysyłką towaru,
  b) przy odbiorze - w formie płatności za pobraniem,
  c) w przypadku wybranych towarów w systemie ratalnym obsługiwanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A.
 1.       W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem, Klient może dokonać zapłaty ceny także w walutach wskazanych w koszyku zakupów.
 2.       Za termin zapłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.

VI. Dane osobowe

 1.       Klient poprzez dokonanie rejestracji i założenie konta klienta wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sklep - w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją zamówienia, a jeżeli wyrazi zgodę w trakcie rejestracji, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
 2.       Zgoda, o której mowa w pkt. 1 w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 3.       Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
  a) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
  b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
  c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są pracownicy i zleceniobiorcy Sklepu, podmioty świadczące usługi pocztowe, przewozu i przesyłki towarów oraz podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych na rzecz Sklepu.
  d) dobrowolności podania danych,

VII. Odstąpienie

 1.       Jeżeli Klientowi przysługuje status konsumenta, Klient ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2.       W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie od umowy biegnie od dostawy ostatniego towaru, partii lub części.
 3.       Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w tym poprzez przesłanie na adres pocztowy Sklepu wskazany na wstępie niniejszego regulaminu.
 4.       W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, zarówno w przypadku odesłania towaru, jak i w przypadku gdy ze względu w na swój charakter towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 6.       Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7.       W razie skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą cenę oraz koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem ceny do czasu zwrotu towaru lub do czasu dostarczenia Sklepowi dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8.       Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego tutaj.
 9.       W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a)     o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
  h)     w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k)     zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VIII. Reklamacje

 1.       W przypadku reklamacji zgłaszanych przez Klienta posiadającego status konsumenta mają zastosowanie następujące zasady:

1.1. Sklep zobowiązany jest wydać Klientowi towar wolny od wad.
1.2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych szczegółowo w Kodeksie Cywilnym.
1.3. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi, a w przypadku towarów używanych Sklep odpowiada za wady stwierdzone przed upływem roku od wydania towaru Klientowi.
1.4. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć w szczególności pocztą na poniższy adres:

Sklep Muzyczny \"AMADEUSZ\" Leszek Margraf
ul. Lwowska 51
33-300 Nowy Sącz

1.5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Zaleca się aby reklamacja zawierała co najmniej: oznaczenie towaru, numeru zamówienia, dane kontaktowe Klienta oraz opis wady.
1.6. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej ceny, Klient powinien wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej ceny.
1.7. Czas zwrotu gotówki nie przekroczy 21 dni kalendarzowych od upływu ostatecznego terminu do rozpatrzenia reklamacji.
1.8. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sklep poinformuje Klienta o ewentualnej konieczności odesłania towaru celem rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy towaru oferowanego jako komplet, należy go odesłać w całości.

 

 1.       W przypadku reklamacji zgłaszanej przez przedsiębiorcę zastosowanie znajdują następujące zasady:

2.1.  Rękojmia za wady fizyczne jest ograniczona do wad wpływających na funkcjonalność towaru lub obniżających jego wartość w sposób znaczący, zgłoszonych przez Klienta  w terminie 14 dni od zawarcia umowy z wyjątkiem wad, które Sklep podstępnie zataił przed kupującym.
Za wadę wpływającą na funkcjonalność towaru uważa się wadę uniemożliwiającą użycie towaru zgodnie z przeznaczeniem.
Za wadę wpływającą na wartość towaru w sposób znaczący uważa się wadę obniżającą wartość rynkową towaru o co najmniej 50%.

2.2. Klient powinien sprawdzić towar w zakresie istnienia wad niezwłocznie po wydaniu.
2.3. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgłoszenia wady wraz z uszkodzonym towarem i fakturą VAT.
2.4. Zgłoszenie wady powinno zostać doręczone ze wskazaniem danych zgłaszającego, opisu wady i rachunku bankowego (w razie żądania zwrotu lub obniżenia ceny) pod adres wskazany w pkt. 1.3 pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
2.5. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia wady jest doręczenie faktury VAT.
2.6. W przypadku żądania zwrotu zapłaconej Ceny, Klient powinien wskazać nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej ceny.
W przypadku braku wskazania rachunku bankowego, bieg terminu zwrotu zapłaconej ceny ulega zawieszenia do momentu wskazania rachunku bankowego.
2.7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Sklepu.
2.8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
2.9. Możliwość zwrotu zakupionych towarów dotyczy tylko towaru, który będzie zwrócony nieużywany, czysty, z oryginalnym opakowaniem, metką i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.
2.10. Czas zwrotu gotówki nie przekroczy 21 dni kalendarzowych od upływu ostatecznego terminu do rozpatrzenia zgłoszenia wady.
2.11. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. W szczególności, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Postanowienia końcowe

 1.    Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń sporów , w szczególności poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek dostępny stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223) oraz złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3.    Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
 4.    Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez sądy powszechne zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 5.    Wszelkie zamieszczone na stronie Sklepu znaki towarowe i nazwy firm są objęte ochroną prawną przysługującą podmiotom trzecim i zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych.